Camera de Conturi Argeş, în control la unităţile administrativ-teritoriale (II)

Aşa cum se întâmplă în fiecare an, şi în 2018, reprezentanţii Curţii de Conturi au fost în control pe la unităţi administrativ teritoriale din judeţul Argeş şi nu numai. În ediţiile următoare ale ziarului nostru veţi găsi informaţii cuprinzătoare despre entităţile care au fost controlate. În cele ce urmează o să vă prezentăm o sinteză a rapoartelor inspectorilor de la Camera de Conturi Argeş în ceea ce priveşte obiectivele urmărite şi principalele constatări rezultate din acţiunile de audit/control desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, dar şi concluzii şi recomandări.

e) Calitatea gestiunii economico-financiare

În cadrul acestui obiectiv s-au avut în vedere următoarele: efectuarea inventarierii şi a reevaluării tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, înregistrarea în evidenţa contabilă a rezultatelor acestora, precum şi înregistrarea în evidenţele cadastrale şi de publicitate imobiliară; asigurarea integrităţii bunurilor patrimoniale; modul de aplicare a prevederilor legii privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, precum şi a reglementărilor privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului; constituirea şi utilizarea fondurilor pentru desfăşurarea de activităţi conform scopului, obiectivelor şi atribuţiilor prevăzute în actele normative prin care a fost înfiinţată entitatea; angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare conform reglementărilor legale, în concordanţă cu prevederile legii bugetare şi cu destinaţia stabilită etc. Urmare a acţiunilor de control/audit realizate au fost estimate prejudicii în sumă totală de 7.180.000 lei, din care 3.898.000 lei, reprezentând 54%, au fost recuperaţi operativ. Pentru exemplificare, prezentăm cele mai semnificative constatări:
e.1.) La U.A.T.M. Piteşti, Câmpulung, U.A.T.O. Mioveni, Topoloveni, U.A.T.C. Bîrla, Călineşti, Căteasca, Cocu, Dârmăneşti, Dragoslavele, Drăganu, Hârseşti, Nucşoara, Săpata, Schitu Goleşti, Stâlpeni, Stoeneşti, Tigveni, Uda, Bălileşti, Beleţi Negreşti, Recea şi la Direcţia Judeţeană pentru Evidenţa Persoanelor Argeş au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 2.520.000 lei, reprezentând contravaloarea drepturilor de personal acordate necuvenit funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului propriu, întrucât exced nivelelor salariale prevăzute de reglementările aplicabile în vigoare.
e.2.) La U.A.T.M. Piteşti, Câmpulung, U.A.T.C. Albeştii de Argeş, Albeştii de Muscel, Arefu, Bradu, Ciomăgeşti, Cocu, Cotmeana, Godeni, Hârseşti, Mărăcineni, Pietroşani, Poienarii de Muscel, Săpata, Tigveni, Uda, Bălileşti, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfânta Filofteia" Ştefăneşti, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfântul Nicolae" Câmpulung, Liceul cu Program Sportiv Câmpulung Muscel şi Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Sfântul Stelian" Costeşti au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 1.842.000 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări acceptate la plată, decontate, dar neexecutate la obiectivele de investiţii finanţate în cursul perioadei auditate.
e.3.) La U.A.T.O. Mioveni, U.A.T.C. Mărăcineni, Stâlpeni şi Tigveni au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 1.700.000 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări acceptate la plată şi decontate la obiectivele de investiţii realizate în cursul perioadei auditate care, potrivit prevederilor contractuale, trebuiau suportate de către executant.
e.4.) La U.A.T.O. Mioveni şi U.A.T.C. Călineşti au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 274.000 lei, reprezentând contravaloarea diferenţelor de preţ acceptate la plată şi decontate peste nivelul preţului unitar convenit prin contractul încheiat cu operatorul pentru serviciile de colectare şi transport a deşeurilor solide.
e.5.) La U.A.T.C. Căteasca, Godeni şi Liceul cu Program Sportiv Câmpulung au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 197.000 lei, reprezentând contravaloarea avansurilor din fonduri publice pentru executarea de lucrări sau procurarea de bunuri acordate cu nerespectarea reglementărilor aplicabile în vigoare.
e.6.) La U.A.T.C. Călineşti şi Ciomăgeşti au fost constatate pierderi patrimoniale constând în lipsuri nejustificate de numerar în casieria entităţii în sumă totală estimată de 137.000 lei.
e.7.) La U.A.T.C. Căteasca şi Ciomăgeşti au fost efectuate plăţi nelegale în sumă totală estimată de 21.000 lei, reprezentând contravaloarea cadourilor ocazionate de Sărbătorile de Iarnă, acordate fără bază legală.
e.8.) La U.A.T.C. Leordeni şi Nucşoara a fost schimbată parţial destinaţia creditelor bugetare aprobate la Titlul II - Bunuri şi servicii, din cadrul Capitolului 51.02. - Autorităţi executive, în sensul că din resursele financiare prevăzute la clasificaţia bugetară menţionată au fost efectuate plăţi pentru cheltuieli de capital în sumă de 399.000 lei.
e.9.) La U.A.T.C. Godeni şi Hârseşti nu a fost efectuată inventarierea generală a patrimoniului la sfârşitul exerciţiului financiar-bugetar al anului 2017.
e.10.) La U.A.T.C. Bîrla, Mioarele, Stoeneşti şi Nucşoara nu a fost efectuată reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniu în vederea determinării valorii juste a acestora şi reflectării în bilanţul contabil întocmit pentru exerciţiul financiar-bugetar auditat a rezultatelor acestei operaţiuni.
e.11.) La U.A.T.M. Piteşti nu au fost respectate în totalitate prevederile legale referitoare la reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul entităţii, în sensul că în cadrul operaţiunii menţionate nu au fost incluse active fixe corporale de natura terenurilor în suprafaţă de 15.692 mp.
e.12.) La U.A.T.C. Ciomăgeşti şi Poienarii de Muscel, plăţile din fondurile publice aprobate în bugetul pentru anul 2017 au fost efectuate fără respectarea procedurilor privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor instituite prin Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, aprobate prin OMFP nr. 1.792/2002, potrivit cărora instituţiile publice, indiferent de subordonare şi de modul de finanţare a cheltuielilor, au obligaţia să respecte procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuţiei bugetare a cheltuielilor, respectiv angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi să organizeze, să conducă evidenţa şi să raporteze angajamentele bugetare şi legale.
e.13.) La U.A.T.C. Dârmăneşti nu au fost respectate în totalitate prevederile legale în ceea ce priveşte organizarea şi efectuarea achiziţiilor publice la nivelul entităţii auditate, fiind reţinute următoarele abateri: nu a fost înfiinţat în condiţiile legii un compartiment intern specializat în domeniul achiziţiilor publice şi nu au fost desemnate în acest sens prin act administrativ al conducătorului autorităţii contractante una sau mai multe persoane din cadrul entităţii care să ducă la îndeplinire atribuţiile privind achiziţiile publice; în etapa de planificare a achiziţiilor publice nu au fost respectate prevederile legale privind întocmirea, transmiterea şi centralizarea Referatelor de necesitate; în perioada 01.01.2017-31.12.2017, entitatea auditată a achiziţionat în unele cazuri produse/servicii/lucrări prin atribuirea directă a contractului fără a utiliza Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP), aspect de nelegalitate ce contravine principiului transparenţei prevăzut de legislaţia aplicabilă în domeniu; în cazul achiziţiilor directe pentru care entitatea auditată a folosit SEAP, nu a fost respectată în totalitate metodologia de achiziţie directă prin intermediul catalogului electronic publicat în SEAP, prevăzută în cuprinsul art. 45-46 din H.G. nr. 365/2016, autoritatea contractantă procedând la transmiterea notificării către un singur operator economic, acceptând ulterior oferta acestuia, fără a transmite notificări operatorilor economici, identificaţi în SEAP, care oferă produsele, serviciile sau lucrările necesare şi fără a face dovada parcurgerii tuturor etapelor prevăzute în metodologia de achiziţie directă; nu a fost publicată în SEAP notificarea privind atribuirea directă a contractelor a căror valoare depăşeşte pragul de 13.000 lei şi care nu au fost atribuite prin consultarea catalogului publicat în SEAP şi, totodată, nu a fost întocmită în acest caz Nota justificativă prevăzută de reglementările aplicabile în acest sens.

B. Sinteza aspectelor rezultate în urma misiunilor de control (audit de conformitate)

B.1. Acţiuni tematice
B.1.1. Potrivit Planului propriu de control/audit aprobat pentru anul 2018, Camera de Conturi Argeş a efectuat în perioada 04.04-30.04.2018 acţiunea privind "Controlul legalităţii contractării sau garantării, precum şi a utilizării şi rambursării finanţărilor rambursabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale" la UATC Bascov, UATC Brăduleţ şi, respectiv, UATC Hârtieşti. Urmare misiunilor efectuate, au rezultat următoarele:
B.1.1.1. La UATC Bascov nu a fost respectată procedura de înregistrare la Registratura proprie a acordului de garantare prin venituri - ipotecă asupra creanţelor nr. 193 - APT din data de 08.09.2016 prin care a fost constituită ipotecă mobiliară asupra veniturilor proprii ale bugetului local în vederea garantării obligaţiei de rambursare a creditului în sumă de 520.000 lei, plus dobânzile/marjele de risc, comisioanele, penalităţile şi spezele aferente şi eventualele cheltuieli de executare, acordat de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. în baza Contractului de credit nr.192 APT din 08.09.2016. Creditul contractat a fost acordat pentru finanţarea proiectului de interes local "Amenajare trotuare în Comuna Bascov, judeţul Argeş pe DN 7 Piteşti-Râmnicu Vâlcea, pe partea dreaptă, în comuna Bascov, judeţul Argeş" pe o perioadă de 60 luni. În timpul controlului, persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii au înregistrat Acordul de garantare nr.193- APT din data de 08.09.2016 între Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Bascov, la Registratura UATC Bascov sub nr. 7745/23.04.2018, abaterea constatată fiind integral remediată.
Din verificarea actelor şi a documentelor referitoare la modul de înregistrare şi raportare a datoriei publice locale, s-au constatat următoarele: nu au fost luate măsuri de publicare pe pagina de internet a entităţii a registrului privind datoria publică locală; nu a fost desemnată prin hotărâre de Consiliu Local o persoană cu atribuţii privind completarea şi actualizarea registrului de evidenţă a datoriei publice locale. În timpul controlului, organele de specialitate ale entităţii au luat următoarele măsuri operative pentru înlăturarea abaterilor constatate: au publicat pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale registrul datoriei publice locale; prin HCL nr. 41/16.04.2018 a fost desemnată persoana cu atribuţii privind completarea, actualizarea şi gestionarea registrului de evidenţă a datoriei publice locale. Urmare acestor măsuri, abaterile constatate au fost integral remediate.
B.1.1.2. La UATC Brăduleţ au fost efectuate înregistrări contabile eronate în ceea ce priveşte datoria publică contractată. Urmare a aplicării procedurilor de control asupra situaţiilor financiare întocmite pentru exerciţiul financiar-bugetar al anului 2017 şi a documentelor suport care au servit la elaborarea acestora, s-a constatat că pentru înregistrarea împrumutului contractat de către UATC Brăduleţ a fost utilizat eronat Contul 163 - "Împrumuturi interne şi externe garantate de autorităţile administraţiei publice locale", în loc de Contul 162 - "Împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale" şi nu a fost utilizat Contul 168 - "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate". Dobânda datorată şi calculată, aferentă contractului de credit încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice, trebuia să fie inregistrată în creditul Contului 168 - "Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate", în corespondenţă cu debitul contului 666 - "Cheltuieli cu dobânzile". În timpul misiunii de control, persoanele cu atribuţii în domeniul financiar-contabil au procedat la corectarea înregistrărilor contabile a operaţiunilor financiare conform Notelor contabile nr. 1-3/11.04.2018, abaterea fiind integral remediată.
Nu a fost desemnată prin hotărâre de Consiliu Local o persoană cu atribuţii privind completarea şi actualizarea registrului de evidenţă a datoriei publice locale. În timpul controlului, organele de specialitate ale entităţii au luat măsuri operative pentru înlăturarea abaterii constatate. Astfel, prin HCL nr. 30/17.04.2018 a fost desemnată persoana cu atribuţii privind completarea, actualizarea şi gestionarea registrului de evidenţă a datoriei publice locale, abaterea constatată fiind integral remediată.
Nu au fost publicate informaţiile de interes public referitoare la datoria publică locală contractată în cursul perioadei controlate. Din documentele puse la dispoziţia echipei de control, a rezultat că pe perioada derulării contractului prin care au fost obţinute finanţări rambursabile interne, nu au fost publicate trimestrial, pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Brăduleţ date, documente şi informaţii în structura şi cerinţele prevederilor legale. În timpul misiunii de control au fost prezentate conducerii entităţii şi persoanei cu atribuţii în domeniul financiar-contabil natura abaterilor financiar-contabile, precum şi consecinţele acestora şi s-a recomandat luarea măsurilor în vederea remedierii deficienţelor constatate. În mod operativ, persoanele cu atribuţii în domeniu au luat măsuri de remediere a abaterii prin publicarea pe pagina de internet www.cjarges.ro/en/web/bradulet/informatii-datoria-publica a informaţiilor de interes public, abaterea fiind integral remediată.
Datoria publică locală nu a fost raportată lunar la Ministerul Finanţelor Publice, până la data de 15 a lunii, pentru luna anterioară, prin întocmirea şi transmiterea formularului "Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", pentru fiecare instrument al datoriei publice locale. Urmare a aplicării procedurilor de audit, asupra documentelor puse la dispoziţia auditorului public extern, referitoare la modul de raportare lunară la Ministerul Finanţelor Publice a formularului "Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială", pentru fiecare instrument al datoriei publice locale, a rezultat faptul că reprezentanţii UATC Brăduleţ nu au transmis, până la data de 15 a lunii, pentru luna anterioară, raportarea în cauză. În timpul misiunii de control organele de specialitate ale entităţii au întocmit "Situaţia privind finanţarea rambursabilă contractată direct, fără garanţia statului, sau garantată de unitatea administrativ-teritorială" pentru luna martie 2018, privind datoria publică locală, care a fost raportată la Ministerul Finanţelor Publice prin adresa 1940/16.04.2018.
B.1.1.3. La UATC Hârtieşti nu a fost înregistrată în evidenţa contabilă extrabilanţieră a entităţii auditate garanţia de bună execuţie în sumă totală de 25.146 lei aferentă contractului de furnizare a mijlocului fix achiziţionat şi plătit din fonduri împrumutate nr. 4.789/08.12.2016. În timpul misiunii de audit de conformitate, persoanele cu atribuţii în domeniul financiar-contabil au înregistrat în evidenţa contabilă a entităţii garanţia în sumă de 25.146 lei conform balanţei analitice pe contul sintetic 8021, abaterea fiind integral remediată.
Din controlul efectuat a rezultat neconformitatea înregistrării şi raportării datoriei publice locale cu reglementările aplicabile în vigoare la data de întocmire a situaţiilor financiare controlate. Nu a fost emis de către ordonatorul de credite un act administrativ prin care să fie desemnată o persoană responsabilă cu administrarea şi completarea "Registrului de evidenţă a datoriei publice locale a UATC Hârtieşti şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale" şi nici nu a fost emisă şi aprobată o hotărâre de Consiliu Local Hârtieşti în acest sens. În timpul auditului de conformitate, ordonatorul de credite a luat măsuri de remediere a abaterii prin aprobarea HCL nr. 17/20.04.2018 prin care a fost numită doamna Siminuc Irina Carla ca persoană responsabilă cu completarea şi ţinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale şi a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale, abaterea fiind integral remediată.
Conducătorul entităţii publice nu a dispus măsurile necesare pentru elaborarea unei proceduri formalizate pentru activitatea de contractare, garantare, utilizare, rambursare şi raportare a împrumuturilor contractate. Nu au fost respectate prevederile art. 3, alin. (3) şi alin.(7) din Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, cu modificările şi complementările ulterioare. În timpul misiunii de audit de conformitate, entitatea a luat măsuri de remediere a abaterii prin elaborarea procedurii formalizate pentru activitatea de contractare, garantare, utilizare, rambursare şi raportare a împrumuturilor contractate nr. PO-04.09/11.04.2018, abaterea fiind integral remediată.
B.1.2. Potrivit Planului propriu de control/audit aprobat pentru anul 2018, Camera de Conturi Argeş are incluse în program un număr de 6 (lase) acţiuni de verificare având ca obiect "Controlul activităţii financiare şi a administrării patrimoniului" la tot atâtea instituţii publice de subordonare locală, din care au fost finalizate până la data de raportare 2 (două) misiuni. Celelalte 4 (patru) acţiuni aflate în curs de efectuare sunt planificate a se finaliza după data de raportare, iar rezultatele urmează a fi consemnate şi transmise până la publicarea raportului finanţelor publice locale. Urmare misiunilor efectuate, au rezultat următoarele:
B.1.2.1. La Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş au fost înregistrate în evidenţa contabilă bilanţieră şi raportate în situaţiile financiare aferente anului 2017 active fixe corporale de natura terenurilor şi a clădirilor, primite în administrare de la Consiliul Judeţean Argeş, proprietarul bunurilor, în valoare totală de 11.661.111 lei, contrar reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice. În mod operativ, managementul entităţii auditate a procedat la iniţierea şi implementarea măsurilor prin care deficienţa constatată de către echipa de audit a fost remediată.
În perioada 2015-2018 au fost angajate credite bugetare pentru achiziţia de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi/sau reprezentare, pentru care au fost efectuate plăţi în valoare totală de 25.000 lei, fără aprobarea Consiliului Judeţean Argeş, în condiţiile în care, în perioada menţionată, Biblioteca Judeţeană "Dinicu Golescu" Argeş a avut în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică încadrat cu contract individual de muncă. În mod operativ, managementul entităţii auditate a procedat la iniţierea şi implementarea măsurilor prin care deficienţa constatată de către echipa de audit a fost remediată.
B.1.2.1. La Căminul pentru persoane vârstnice Mozăceni, activitatea financiară desfăşurată în perioada supusă controlului şi, respectiv, administrarea patrimoniului entităţii au fost realizate cu respectarea în totalitate a reglementărilor aplicabile în vigoare.
B.2. Regii autonome şi societăţi comerciale de interes local
Potrivit Planului propriu de control/audit aprobat pentru anul 2018, Camera de Conturi Argeş are incluse în program un număr de 6 (şase) acţiuni de verificare având ca obiect "Controlul privind situaţia, evoluţia şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale de către regiile autonome de interes local şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar al unităţilor administrativ-teritoriale" la tot atâţia agenţi economici de subordonare locală. Toate acţiunile menţionate sunt planificate a se finaliza după data de raportare, iar rezultatele urmează a fi consemnate şi transmise până la publicarea raportului finanţelor publice locale.

C. Alte aspecte referitoare la actele de control întocmite în perioada de raportare

Referitor la cele 49 misiuni de audit financiar efectuate până la data de raportare, având în vedere abaterile de la legalitate şi regularitate, precum şi erorile materiale detectate, cu impact asupra realităţii şi conformităţii situaţiilor financiare, consemnate în rapoartele de audit financiar, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice ale Curţii de Conturi şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, echipele de audit au formulat în 31 cazuri opinii contrare, reprezentând 63% din totalul conturilor auditate, într-un caz opinie cu rezerve cu paragraf de limitare a sferei auditului, într-un număr de 14 cazuri a fost formulată opinie cu rezerve cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte şi într-un număr de 3 cazuri a fost formulată opinie nemodificată (fără rezerve). Faţă de anul anterior de raportare se constată o migrare a opiniilor formulate către categoriile favorabile, exemplificând în acest sens următoarele: ponderea opiniilor contrare (nefavorabile) în perioada actuală de raportare, aşa cum s-a prezentat anterior, este de 63%, faţă de anul de raportare anterior când acestea au reprezentat 80% din totalul opiniilor formulate, la un număr sensibil egal de misiuni efectuate; ponderea opiniilor cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte (favorabile) în perioada actuală de raportare, este de 28%, faţă de anul de raportare anterior când acestea au reprezentat 13% din totalul opiniilor formulate. În temeiul opiniilor nemodificate (fără rezerve) şi, respectiv, opiniilor cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte, potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţilor specifice ale Curţii de Conturi şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, Camera de Conturi Argeş a emis un număr de 4 certificate de conformitate pentru situaţiile financiare întocmite pentru anul 2017.
Faţă de anul anterior de raportare a crescut numărul certificatelor de conformitate emise, situaţie care pune în evidenţă faptul că misiunile efectuate de Camera de Conturi Argeş au fost un factor de progres în activitatea entităţilor auditate, iar per ansamblu, Curtea de Conturi a României este un actor social de încredere. În majoritatea covârşitoare a acţiunilor efectuate, persoanele cu atribuţii din cadrul entităţilor verificate şi-au însuşit abaterile şi deficienţele consemnate şi au luat măsuri operative de remediere a acestora. În cazul unei singure entităţi verificate, la constatările înscrise în actele de control întocmite, conducătorul acesteia a făcut obiecţiuni în termenul legal, iar în cazul unei singure entităţi verificate, împotriva măsurilor dispuse prin decizie, conducătorul acesteia a depus contestaţie în termenul legal.

D. Concluzii şi recomandări

Aspectele prezentate, cu privire la abaterile şi neregulile consemnate în actele întocmite cu ocazia verificărilor efectuate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse în programul aprobat au avut drept cauze disfuncţionalităţi ale sistemelor de management, contabil şi de control intern din cadrul entităţilor verificate, după cum urmează:
- fundamentarea veniturilor fără efectuarea evaluării, inventarierii şi înregistrării masei impozabile;
- nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de stabilire, înregistrare, urmărire şi încasare a veniturilor proprii;
- neverificarea de către organele de inspecţie fiscală a obligaţiilor datorate de contribuabili, a legalităţii stabilirii, înregistrării şi încasării veniturilor proprii;
- necalcularea şi neevidenţierea, în toate cazurile, în conturile contabile specifice de evidenţă, a majorărilor de întârziere şi a penalităţilor datorate ca urmare a neachitării la termenele legale a obligaţiilor de plată privind impozitele şi taxele locale, precum şi nedispunerea tuturor măsurilor legale în vederea recuperării acestora;
- organizarea şi efectuarea necorespunzătoare a evaluării, inventarierii şi înregistrării masei impozabile;
- nerespectarea prevederilor legale în efectuarea cheltuielilor pentru bunuri şi servicii, precum şi pentru realizarea de obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;
- nerespectarea prevederilor legale privind concesionarea/arendarea unor suprafeţe de teren şi/sau concesionarea serviciilor publice;
- nerespectarea legislaţiei în stabilirea drepturilor salariale ale personalului angajat;
- nerespectarea prevederilor legale privind modul de angajare, lichidare şi ordonanţare a cheltuielilor şi de efectuare a plăţilor, în principal, cele referitoare la achiziţiile publice si de administrare a contractelor de lucrări;
- încălcarea prevederilor legale referitoare la administrarea şi gestionarea patrimoniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale;
- un management defectuos al fondurilor publice, urmare nerespectării şi necunoaşterii prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice;
- insuficienta utilizare a sistemului informatic integrat implementat la nivelul judeţului Argeş şi la care sunt interconectate toate unităţile administrativ-teritoriale locale, ale cărui resurse pot oferi, în cadrul tuturor compartimentelor funcţionale ale entităţilor menţionate, un plus de operativitate în efectuarea şi înregistrarea tranzacţiilor şi ulterior a analizelor pe care să se fundamenteze decizia managerială.
Abaterile constatate în cazul celor 49 acţiuni de audit financiar şi control efectuate în anul 2017 au avut drept consecinţă următoarele:
- a fost acordat un număr redus de certificate de conformitate ca urmare a faptului că, pe de o parte, s-au constatat încălcări ale principiilor legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, iar pe de altă parte, situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată de entităţile verificate;
- pentru remedierea abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate, în conformitate cu prevederile art. 33 şi art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, au fost emise un număr de 44 decizii conţinând un număr total de 198 măsuri care privesc cuantificarea, evidenţierea şi urmărirea încasării unor venituri suplimentare ale bugetului local, cuantificarea, înregistrarea prejudiciilor produse în patrimoniul bugetului local, şi urmărirea recuperării integrale a acestora potrivit legii, precum şi măsuri care privesc înlăturarea neregulilor financiar-contabile constatate la entităţile verificate.
La nivelul ordonatorilor de credite şi al conducerilor societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local, se recomandă a fi luate următoarele măsuri:
- elaborarea de proceduri operaţionale şi asigurarea implementării şi funcţionării acestora privind fundamentarea bugetelor cu asigurarea evaluării şi inventarierii materiei impozabile şi a bazei de impozitare, evaluarea serviciilor prestate şi a veniturilor obţinute din acestea în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, cu priorităţile stabilite de acestea, în vederea funcţionării lor şi în interesul colectivităţilor locale respective;
- dezvoltarea unor sisteme de control intern de înaltă calitate şi eficienţă, a căror funcţionare să asigure în esenţă gestionarea cu eficienţă, eficacitate şi economicitate a banului public şi a patrimoniului public şi privat;
- creşterea importanţei acordate de către ordonatorii principali de credite activităţilor de audit intern, care la nivelul judeţului Argeş sunt realizate în sistem externalizat, exclusiv prin structuri asociative în cadrul cărora activează specialişti cu abilităţi dezvoltate în domeniu şi care imprimă procedurilor specifice un caracter unitar;
- respectarea principiilor contabile în organizarea şi conducerea evidenţei contabile, astfel încât să se asigure conducerea la zi a evidenţei patrimoniului;
- respectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidenţierea, urmărirea, actualizarea şi încasarea creanţelor bugetare provenind din impozite şi taxe cuvenite bugetelor locale;
- utilizarea tuturor formelor de executare silită până la stingerea integrală a creanţelor restante cuvenite bugetelor locale, atât pentru cele existente în sold la data verificării, cât şi pentru cele constatate suplimentar în timpul misiunilor de audit;
- urmărirea încasării integrale şi la termen a redevenţelor datorate bugetelor locale, urmare concesionării unor spaţii şi terenuri aparţinând domeniului public, conform contractelor încheiate;
- verificarea legalităţii şi realităţii documentelor justificative care stau la baza efectuării plăţilor, în scopul evitării decontării contravalorii unor lucrări neexecutate, materiale nepuse în operă şi preţuri mai mari decât cele legale;
- inventarierea patrimoniului public şi privat în scopul asigurării garantării existenţei acestuia şi raportării corecte prin situaţiile financiare anuale;
- inventarierea imobilizărilor corporale aflate în curs de execuţie pe baza constatării la faţa locului, descrierea amănunţită a stadiului în care se află acestea, precum şi în funcţie de volumul şi valoarea lucrărilor realizate la data respectivă;
- elaborarea programului anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate şi actualizarea acestuia corespunzător posibilităţilor de atragere a altor fonduri.
Nu în ultimul rând, se recomandă ordonatorilor principali de credite, ca autorităţi executive şi consiliilor locale, ca autorităţi deliberative, ca în urma analizei rapoartelor de audit şi a proceselor-verbale întocmite cu ocazia misiunilor de audit financiar să identifice cauzele care au condus la săvârşirea neregulilor, la crearea prejudiciilor sau la ineficienţa alocării unor fonduri, să adopte hotărâri care să înlăture posibilitatea producerii de pagube şi să asigure utilizarea resurselor locale în condiţii de maximă economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It