CONVOCATOR A.G.O.A. şi A.G.E.A. ELECTROARGEŞ S.A.

Consiliul de Administraţie Electroargeş S.A., societate înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J03/758/1991, cod unic de înregistrare RO 156027, cu sediul social în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, judeţul Argeş, e-mail: electroarges@electroarges.ro, cont bancar RO93 RZBR 0000 0600 1804 1689 deschis la Banca Raiffeisen Bank, reprezentat prin Constantin Ştefan - Preşedinte Consiliu de Administraţie, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăţilor, ale Legii 24/2017, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 şi cu prevederile Actului Constitutiv al Electroargeş S.A., convoacă la sediul societăţii din Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, Judeţul Argeş:

- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 10.00;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru data de 27.04.2020, ora 11.00.

Au dreptul de a participa si de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare toţi deţinătorii de acţiuni înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 10.04.2020, care este data de referinţă.
În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condiţiile legale de cvorum, Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 28.04.2020, ora 10.00, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor se reconvoacă pentru data de 28.04.2020, ora 11.00, la sediul societăţii din Curtea de Argeş, Str. Albeşti nr. 12, Judeţul Argeş.

ADUNAREA GENERALĂ
ORDINARĂ a ACŢIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situaţiei financiare individuale pentru exerciţiul financiar 2019 în baza Rapoartelor Consiliului de Administraţie şi Auditorului financiar.
2. Aprobarea modului de repartizare a profitului net din exerciţiul financiar 2019.
# Propunerea Consiliului de Administraţie este ca profitul net realizat în exerciţiul financiar 2019 să fie repartizat astfel:
a) Repartizarea sumei de 625.249,90 lei din profitul aferent anului 2019 în "Rezerve - Mijloace fixe din profit reinvestit".
b) Repartizarea diferenţei de profit aferentă anului 2019 în surse proprii de dezvoltare.
# Consiliul de Administraţie informează acţionarii că propunerea detaliată a Consiliului de Administraţie şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R, vor fi publicate pe site-ul: www.electroarges.ro, secţiunea "Informaţii utile/Comunicate", vor fi incluse în procurile speciale şi buletinele de vot prin corespondenţă şi vor fi supuse discuţiei şi votului în A.G.O.A.
3. Repartizarea unui dividend brut în sumă de 0,06 lei pe acţiune, din profitul aferent anului 2012 rămas nerepartizat.
4. Descărcarea administratorilor de gestiunea pentru exerciţiul financiar 2019.
5. Prezentarea şi aprobarea Situaţiei financiare consolidate a Electroargeş S.A. pentru anul 2019, întocmită conform standarde IFRS.
6. Analiza şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
7. Aprobarea Programului de investiţii pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe modificarea acestui program în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.
8. Aprobarea Listei mijloacelor fixe amortizate şi a obiectelor de inventar propuse pentru casare şi valorificare prin vânzare în anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să aprobe valorificarea acestora în anul 2020, în condiţiile prevederilor legale în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.
9. Împuternicirea de către A.G.O.A. a Consiliului de Administraţie în anul 2020 pentru a aproba contractarea de credite şi prelungirea liniilor de credit existente pentru producţie şi investiţii, gajarea de active şi cesiunea de creanţe necesare contractării de credite, în conformitate cu prevederile legilor în vigoare, în limita de competenţă a Consiliului de Administraţie prevăzută de legile în vigoare.
10. Aprobarea Regimului de amortizare a imobilizărilor corporale şi necorporale în exerciţiul financiar 2020, cu respectarea procedurilor legale în vigoare.
11. Împuternicirea Consiliului de Administraţie ca, în cazul în care A.G.O.A. aprobă distribuirea de dividende, să aprobe şi să întreprindă toate demersurile legale şi administrative pentru plata dividendelor către acţionari în termenul legal prevăzut de legile şi reglementările valabile pe piaţa de capital.
12. Aprobarea ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 86, alin. 1, din Legea 24/2017 şi Regulamentul ASF 5/2018, să fie 11.06.2020, ex-date să fie 10.06.2020 şi data plăţii să fie 25.06.2020.
13. Ratificarea Hotărârilor Consiliului de Administraţie al Electroargeş S.A.: 227/26.02.2019, 228/15.03.2019, 229/25.03.2019, 230/23.03.2019, 231/08.07.2019, 232/15.07.2019, 233/18.10.2019, 234/28.12.2019, 235/21.01.2020, 236/28.02.2020 şi 237/16.03.2020.
14. Aprobarea Organigramei Electroargeş S.A. pentru anul 2020 şi împuternicirea Consiliului de Administraţie să modifice Organigrama în funcţie de necesităţile economice concrete ale Societăţii.
15. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din 27/28.04.2020.

ADUNAREA GENERALĂ
EXTRAORDINARĂ a ACŢIONARILOR
are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea completării obiectelor secundare de activitate ale Electroargeş S.A. cu următoarele activităţi, respectiv completarea listei de obiecte secundare de activitate de la art. 6 din Actul constitutiv, astfel:
"Art. 6. (...)
Activităţi secundare:
(...)
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală;
2573 - Fabricarea uneltelor;
2824 - Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor;
4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor."
2. Aprobarea prelungirii liniei de credit în sumă de 18.000.000 lei şi contractarea unei facilităţi de credit la termen (credit pentru investiţii) în sumă maximă de 47.160.422 lei, contractate de la Raiffeisen Bank S.A.
Facilitatea de credit în sumă maximă de 47.160.422 lei va fi contractată doar în situaţia aprobării Cererii pentru finanţare cu ajutor de stat conform H.G. nr. 807/2014 pentru "Extinderea capacităţii de producţie de componente electrocasnice în Curtea de Argeş", depusă de către Electroargeş S.A. în luna ianuarie 2020.
3. Aprobarea ca, în vederea garantării prelungirii facilităţii de credit în sumă de 18.000.000 lei, precum şi a garantării facilităţii de credit la termen în sumă de 47.160.422 lei să se constituie următoarele garanţii:
a) ipotecă mobiliară asupra conturilor (curente şi/sau alte conturi) societăţii deschise la Raiffeisen Bank S.A.;
b) ipotecă mobiliară asupra stocului de materie primă, semifabricate şi produse finite;
c) ipotecă mobiliară asupra echipamentelor finanţate din facilitatea la termen;
d) ipotecă mobiliară asupra universalităţii creanţelor;
e) ipotecă asupra încasărilor aferente scrisorilor de garanţie pentru garantarea avansului;
f) cesiunea drepturilor rezultate din poliţa de asigurare pentru bunurile ipotecate în favoarea Raiffeisen Bank, poliţă încheiată cu un asigurator agreat;
g) ipotecă imobiliară asupra imobilelor situate în Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, proprietatea Electroargeş S.A., după cum urmează:
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1.555 mp şi construcţia edificată pe acesta C1, având nr. cadastal 81264, intabulat în Cartea Funciară nr. 81264 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1.152 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2 şi C3, având nr. cadastal 81267, intabulat în Cartea Funciară nr. 81267 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 4.992 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2, având nr. cadastal 81265, intabulat în Cartea Funciară nr. 81265 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 1.411 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C3, având nr. cadastal 81268, intabulat în Cartea Funciară nr. 81268 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 366 mp şi construcţia edificată pe acesta C1, având nr. cadastal 81266, intabulat în Cartea Funciară nr. 81266 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 3.490 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2, având nr. cadastal 81269, intabulat în Cartea Funciară nr. 81269 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 8.666 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2, C3, având nr. cadastal 81272, intabulat în Cartea Funciară nr. 81272 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 741 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1 şi C3, având nr. cadastal 81270, intabulat în Cartea Funciară nr. 81270 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 3.687 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, având nr. cadastal 81273, intabulat în Cartea Funciară nr. 81273 a loc. Curtea de Argeş;
- teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă de 39.433 mp şi construcţiile edificate pe acesta C1, C2, C4, C9, C11, C12, C21, C23, C24, C28, C29, C30, C31, C33 având nr. cadastal 81271, intabulat în Cartea Funciară nr. 81271 a loc. Curtea de Argeş.
4. Aprobarea ca, până la data stingerii tuturor obligaţiilor asumate de societate faţă de bancă, prin contractele de facilitate de credit, societatea se obligă să respecte clauzele contractuale.
5. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Consilierului Economic şi/sau a Directorului Economic, să semneze, în numele şi pe seama societăţii, contractul de facilitate de credit, contractul de ipotecă imobiliară, contractul de ipotecă mobiliară asupra conturilor, contractul de cesiune de creanţe, contractele de ipotecă mobiliară accesorii facilităţilor de credit, acte adiţionale de prelungirea facilităţii, precum şi orice alte înscrisuri/declaraţii necesare pentru ca aceste documente să angajeze în mod valabil societatea în aceste operaţiuni.
6. Împuternicirea Consilierului Economic şi/sau a Directorului Economic să semneze, în numele şi pe seama societăţii, orice document în legătură cu utilizarea facilităţii acordate de Raiffeisen Bank S.A.
7. Aprobarea deschiderii unui sediu secundar/punct de lucru în Bucureşti, în vederea desfăşurării de activităţi administrative şi de management pentru Electroargeş S.A. şi împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie, domnul Constantin Ştefan pentru identificarea şi/sau contractarea spaţiului unde se va deschide acest punct de lucru, cât şi pentru înregistrarea acestuia la Oficiul Registrului Comerţului. În scopul îndeplinirii mandatului, domnul Constantin Ştefan va putea emite o decizie prin care se va identifica locaţia unde se va deschide respectivul sediu secundar/punct de lucru.
8. Împuternicirea Preşedintelui Consiliului de Administraţie şi/sau a Vicepreşedintelui Consiliului de Administraţie, pentru a împuternici persoana sau persoanele care va/vor efectua demersurile la O.R.C. şi oriunde va fi necesar, pentru înregistrarea hotărârii şi altor documente aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din 27/28.04.2020.

Dreptul acţionarilor de a participa la adunările generale

Acţionarii înregistraţi nominal în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti la data de referinţă pot participa la Adunarea Generală personal, prin reprezentanţii legali (în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau împuternicire generală, ori pot vota prin corespondenţă (prin formular de vot în format scris sau prin mijloace electronice). Acţionarii pot fi asistaţi de avocaţi/consilieri juridici în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor.
Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la Adunarea Generală a Acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie şi a prevederilor conţinute în prezentul convocator.
În cazul acţionarilor persoane juridice sau a entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor de la data de referinţă, din Registrul Acţionarilor şi actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul în care Registrul Acţionarilor la data de referinţă nu conţine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedeşte cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original, sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data publicării Convocatorului Adunării Generale a Acţionarilor.
Acţionarii care nu au capacitate de exerciţiu, precum şi persoanele juridice, pot fi reprezentaţi prin reprezentanţii lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.
Acţionarii persoane fizice sau juridice, înregistraţi la data de referinţă, pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală şi prin alte persoane decât acţionarii, pe baza unei împuterniciri speciale.
Pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de împuternicire specială, care vor fi puse la dispoziţie de Consiliul de Administraţie al societăţii, sau o împuternicire generală, întocmită în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Acţionarii persoane juridice sau entităţile fără personalitate juridică care participă la Adunarea Generală prin altă persoană decât reprezentantul legal, vor utiliza, în mod obligatoriu, o împuternicire specială sau generală, în condiţiile anterior precizate.
Modelele formularelor de împuternicire specială vor fi disponibile începând cu data de 27 martie 2020 la sediul societăţii, şi pe pagina de internet a societăţii, www.electroarges.ro, secţiunea "Informaţii utile/Comunicate".
Acţionarii vor completa şi semna împuternicirile speciale în trei exemplare originale: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru societate. Exemplarul pentru societate, completat şi semnat, se depune personal sau se transmite:
1. Prin orice formă de curierat în original, împreună cu documentele însoţitoare la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti nr. 12, jud. Argeş, astfel încât să poată fi înregistrat la societate cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor, şi anume până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară şi, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
2. Prin e-mail - cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică la adresele: electroarges@electroarges.ro şi office@1electroarges.ro cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor, şi anume până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară şi, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot.
Societatea va accepta o împuternicire generală, emisă pentru o perioadă de maximum trei ani, pentru participarea şi votarea în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor, dată de un acţionar, în calitate de client, unui intermediar, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acţionar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 92, alin. (13) din Legea nr. 24/2017, este semnată de respectivul acţionar şi este însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că:
(i) împuternicirea este acordată de respectivul acţionar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului;
(ii) împuternicirea generală este semnată de acţionar, inclusiv prin ataşare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.
Declaraţia dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire generală trebuie depusă la societate în original, semnată şi, după caz, ştampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior Adunării Generale a Acţionarilor (25.04.2020, ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară şi, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară), în cazul primei utilizări.
Acţionarii nu pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situaţie de conflict de interese, în conformitate cu dispoziţiile art. 92, alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală (cel târziu până la data de 25.04.2020, ora 10.00 pentru Adunarea Generală Ordinară şi, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară), în copie legalizată la notar sau cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul, sub semnătura reprezentantului.

Votul prin corespondenţă

Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenţă anterior Adunării Generale a Acţionarilor, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenţă puse la dispoziţie de societate.
Modelele formularelor de buletin de vot prin corespondenţă vor fi disponibile începând cu data de 27 martie 2020 la sediul societăţii şi pe pagina de internet a societăţii, www.electroarges.ro, secţiunea "Informaţii utile/Comunicate".
Sub sancţiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot prin corespondenţă, completate şi semnate de acţionari, împreună cu toate documentele însoţitoare, se transmit la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, pentru a fi înregistrate până la data de 25.04.2020, ora 10.00, pentru Adunarea Generală Ordinară şi, respectiv, 25.04.2020, ora 11.00, pentru Adunarea Generală Extraordinară, astfel:
(i) prin orice formă de curierat - buletinul de vot prin corespondenţă în original, pe suport de hârtie;
(ii) prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresele: electroarges@electroarges.ro şi office@1electroarges.ro.
Buletinul de vot prin corespondenţă se transmite împreună cu următoarele documente:
(i) În cazul acţionarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoţite de o copie a actului de identitate.
(ii) În cazul acţionarilor persoane juridice trebuie să fie însoţit de documente care atestă înscrierea informaţiei privind reprezentantul legal, respectiv un certificat constatator (furnizare informaţii) eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării Convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal, precum şi copia actului de identitate al reprezentantului legal.
În situaţia în care acţionarul care şi-a exprimat votul prin corespondenţă participă personal sau prin reprezentant la Adunarea Generală, votul exprimat prin corespondenţă va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Dacă persoana care reprezintă acţionarul prin participare personală la Adunarea Generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondenţă, atunci pentru valabilitatea votului aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Acest lucru nu este necesar dacă acţionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la Adunarea Generală.

ATENŢIE!
Având în vedere situaţia epidemiologică determinată de răspândirea COVID-19 pe teritoriul României, a măsurilor luate de către autorităţi prin Decretul de declarare a stării de urgenţă din 16.03.2020, precum şi recomandările Autorităţii de Supraveghere Financiară:
- recomandăm acţionarilor să utilizeze mijloacele de vot prin corespondenţă, astfel cum sunt menţionate în prezentul Convocator;
- solicităm tuturor acţionarilor ce doresc să participe la Adunarea Generală, prin prezenţa fizică la adresa menţionată în Convocator pentru ţinerea şedinţei Adunării Generale, să anunţe Consiliul de Administraţie asupra acestei intenţii cu cel puţin 5 (cinci) zile înaintea datei adunării, la adresele de e-mail: electroarges@electroarges.ro şi office@1electroarges.ro, în vederea efectuării tuturor pregătirilor necesare pentru a proteja sănătatea participanţilor, precum şi pentru a asigura respectarea cu stricteţe a măsurilor dispuse de autorităţi.

Dreptul acţionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale şi de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Potrivit dispoziţiilor art. 117^1 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 şi ale art. 92, alin. (3) din Legea nr. 24/2017, unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social al Societăţii, pot solicita Consiliului de Administraţie al societăţii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a Adunării Generale şi/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu respectarea următoarelor condiţii:
(i) în cazul acţionarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoţite de o copie a actului de identitate;
(ii) în cazul acţionarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoţite de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;
(iii) să fie însoţite de o justificare şi/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
(iv) să fie transmise şi înregistrate la sediul social al societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în original, semnate şi, după caz, ştampilate de către acţionari sau reprezentanţii legali ai acestora.

Dreptul acţionarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acţionarii pot adresa întrebări societăţii, printr-un înscris care va fi transmis şi înregistrat la sediul social al societăţii din Curtea de Argeş, str. Albeşti, nr. 12, jud. Argeş, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu a cincea zi de la publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial, în original, semnat şi, după caz, ştampilat de către acţionari sau reprezentanţii legali ai acestora.
Înscrisul cuprinzând întrebările trebuie să fie însoţit:
(i) În cazul acţionarilor persoane fizice, solicitările trebuie să fie însoţite de o copie a actului de identitate.
(ii) În cazul acţionarilor persoane juridice, solicitarea trebuie să fie însoţită de un certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, cu o vechime de cel mult 30 de zile raportat la data publicării Convocatorului Adunării Generale, care atestă calitatea de reprezentant legal.
Societatea poate răspunde prin postarea răspunsului pe site-ul www.electroarges.ro, secţiunea "Informaţii utile/Comunicate" sau în cadrul lucrărilor Adunării Generale.

Documentele aferente Adunării Generale a Acţionarilor

Situaţiile financiare, raportul Consiliului de Administraţie şi materialele informative ce urmează a fi prezentate în Adunările Generale, proiectele de hotărâri, procedura de vot şi formularul de procură specială, buletinul de vot prin corespondenţă, propunerile Consiliului de Administraţie şi alte propuneri ale acţionarilor care se vor face în baza art. 117¹ din Legea 31/1990R vor fi disponibile la sediul societăţii, în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00-14.00, începând cu data de 27 martie 2020, sau se pot cere informaţii la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate şi pe web-site-ul societăţii: www.electroarges.ro, secţiunea "Informaţii utile/Comunicate".

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
ELECTROARGEŞ S.A.
Prin Preşedinte,
CONSTANTIN ŞTEFAN

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It