Publicitate în ARGEŞ EXPRES - 15 octombrie 2020

MAREA PUBLICITATE 

Anunţ important Trustul de Presă ARGEŞ EXPRES

Având în vedere decretarea stării de alertă la nivelul întregii ţări, cu măsurile adiacente prevăzute legal, Redacţia ARGEŞ EXPRES aduce la cunoştinţa clienţilor, colaboratorilor şi concitadinilor următoarele:

- suntem în continuare la dispoziţia cetăţenilor şi colaboratorilor în condiţiile restricţionării dialogurilor directe, pentru protecţia sănătăţii comunităţii, astfel că vom ţine legătura telefonic (0248/722368), prin e-mail şi pe contul oficial de Facebook al ziarului - https://www.facebook.com/ArgesExpresOficial/;

- anunţurile ce necesită publicare le primim pe adresele de e-mail: argesexpres@yahoo.com şi argesexpresoficial@gmail.com, însoţite de date de identificare fiscală, de precizarea perioadelor în care trebuie să apară şi de un număr de contact.

Vă mulţumim pentru înţelegerea ce permite continuarea bunei colaborări!

A.E.

FIRMĂ DE CONSTRUCŢII 
ANGAJEAZĂ:

n Inginer/maistru construcţii.
n Muncitori calificaţi în construcţii.
n Tractorist.

Relaţii suplimentare la tel. 0724.635.724.

ANUNŢ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CURTEA DE ARGEŞ (tel. 0248/721033) şi S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. (tel. 0248/723201) vă informează că aveţi obligaţia să deţineţi contract de salubrizare şi:

1. SĂ COLECTAŢI SELECTIV DEŞEURILE RECICLABILE (hârtie-carton, PET-uri şi plastic, sticlă şi metal).

2. SĂ COLECTAŢI DEŞEURILE BIODEGRADABILE (fructe, legume, frunze, iarbă, paie, crengi şi ramuri, rumeguş, alimente vechi, filtre de cafea etc.) ÎN UNITATEA INDIVIDUALĂ DE COMPOST PE CARE O PRIMIŢI GRATUIT. 

Operatorul S.C FINANCIAR URBAN S.R.L. va colecta:

- DEŞEURILE RECICLABILE DE LA CASE - GRATUIT, SĂPTĂMÂNAL, ÎN ZIUA DE VINERI.
- DEŞEURILE MENAJERE DE LA CASE - SĂPTĂMÂNAL, CONFORM CONTRACTULUI.

În cazul în care deşeurile reciclabile nu sunt colectate selectiv, TARIFUL PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE VA CREŞTE!

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA

ÎN ATENŢIA UTILIZATORILOR

Prin prezenta, S.C. AQUATERM AG'98 S.A. vă comunică faptul că în baza Avizului nr. 615057 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Curtea de Argeş nr. 60/2019, preţul la apa potabilă se majorează, după cum urmează: de la 3,81 lei mc (fără TVA) şi 4,15 lei mc (cu TVA), la 4,44 lei mc (fără TVA) şi 4,84 lei mc (cu TVA). Tarifele se aplică începând cu data de 01.01.2020.

Director General, Claudia Mihăilescu

ANUNŢ

Primăria Municipiului Curtea de Argeş informează cetăţenii de pe raza localităţii că se pot debarasa, fără plată, de deşeurile voluminoase din locuinţă (mobilă, saltele etc.), textile, lemn, ambalaje, baterii, D.E.E.E.-uri, la centrul situat pe str. Rm. Vâlcea - Clădire Obor, la intrarea în Târgul Săptămânal, în fiecare vineri, între orele 09.00-12.00.

Primar, ing. Constantin PANŢURESCU
Comp. Protecţia Mediului, ing. Constanţa CÂRSTEA
  

ANUNŢ PRIVIND COLECTAREA SELECTIVĂ A DEŞEURILOR

Operatorul de salubritate Financiar Urban informează utilizatorii persoane fizice/juridice/instituţii publice din zona municipiului Curtea de Argeş şi a comunelor limitrofe că au obligaţia precolectării selective a deşeurilor. Rugăm utilizatorii să depoziteze deşeurile, selectiv, în locaţiile special amenajate, şi conform inscripţionărilor cu denumirea deşeurilor aflate pe containere, întrucât conform legislaţiei în vigoare, au obligaţia de a respecta semnificaţia acestora.

# ATENŢIE: În aceste containere nu se depozitează gunoiul menajer!!!

La gospodăriile individuale din municipiul Curtea de Argeş se vor colecta selectiv deşeurile reciclabile, în sacii distribuiţi de Operatorul de salubritate Financiar Urban, conform graficelor comunicate.

ANUNŢ

Liceul Tehnologic "Constantin Dobrescu", cu sediul în Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, nr. 15, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de muncitor calificat - Mecanic utilaj, pentru sectorul de activitate Ferma Didactică Noapteş. 

1. Condiţii de participare la concurs:

- studii medii de specialitate în domeniul mecanică (agricolă);
- vechime în muncă în domeniul întreţinere şi repararea utilajelor agricole de minimum 3 ani;
- disponibilitate la cerinţele postului şi la activităţi suplimentare.

2. Probe de concurs 

Probele stabilite pentru concurs sunt: selecţia dosarelor de înscriere, probă scrisă, probă practică şi interviu.

3. Calendarul concursului:

l 12-23 octombrie 2020 - depunerea dosarelor;
l 26 octombrie 2020, ora 12.00 - selectarea dosarelor;
l 26 octombrie 2020, ora 16.00 - rezultate selecţie dosare;
l 27 octombrie 2020, orele 09.00-11.00 - depunere contestaţii selecţie dosare;
l 27 octombrie 2020, ora 14.00 - rezultate contestaţii selecţie dosare; 
l 4 noiembrie 2020, ora 09.00 - proba scrisă;
l 4 noiembrie 2020, ora 16.00 - rezultate proba scrisă;
l 5 noiembrie 2020, orele 09.00-11.00 - depunere contestaţii proba scrisă;
l 5 noiembrie 2020, ora 16.00 - rezultate contestaţii proba scrisă;
l 6 noiembrie 2020, ora 10.00 - proba practică;
l 6 noiembrie 2020, ora 16.00 - rezultate proba practică;
l 9 noiembrie 2020, orele 09.00-11.00 - depunere contestaţii proba practică;
l 9 noiembrie 2020, ora 14.00 - rezultate contestaţii probă practică;
l 10 noiembrie 2020, ora 10.00 - interviu;
l 10 noiembrie 2020, ora 13.00 - rezultate interviu;
l 10 noiembrie 2020, orele 13.00-15.00 - depunere contestaţii interviu;
l 10 noiembrie 2020, ora 16.00 - rezultate contestaţii interviu;
l 11 noiembrie 2020, ora 12.00 - rezultate finale.

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului Tehnologic "Constantin Dobrescu" din municipiul Curtea de Argeş, B-dul Basarabilor, nr. 15, în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Bibliografia şi actele obligatorii la dosarul de înscriere sunt afişate la sediul instituţiei de învăţământ şi pe www.argesexpres.ro.

Menţiuni:

Dosarul de înscriere se depune la sediul Liceului Tehnologic "Constantin Dobrescu" şi va conţine:

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei de învăţământ.

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, precum şi copii ale altor acte de stare civilă (certificat de naştere, casătorie).

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice.

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie.

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

6. Curriculum Vitae.

7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

9. Dosar cu şină sau de încopciat.

Copiile de pe actele de la punctele 3, 4 şi 8 se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0248/721568.

 

 

ANUNŢ DE INFORMARE S.C. AQUATERM AG 98 S.A.

Informăm utilizatorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti că, în baza Regulamentului propriu al servicului de alimentare cu apă şi canalizare din municipiul Curtea de Argeş şi din comuna Băiculeşti, a Normativului-cadru privind contorizarea apei şi a energiei termice la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici aprobat prin Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului nr. 29N/1993, a Hotărârii nr. 61/2020 a Consiliului Local Curtea de Argeş, Hotărârilor nr. 21 şi 22/2020 emise de Consiliul Local Băiculeşti şi a contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 SA, începând cu luna august 2020, în lunile în care nu se declară indexul autocitit sau nu se face citire de regularizare, societatea va factura o cantitate de 6,3 mc apă potabilă/lună (şi canal aferent, unde există şi canalizare), urmând ca într-un termen de maxim 6 luni să se facă regularizarea consumului.

Cantitatea de 6,3 mc reprezintă cantitatea estimată de apă potabilă consumată de către o persoană într-o lună, potrivit normativului 29N/1993, iar măsura vine în sprijinul utilizatorilor care nu-şi declară lunar indexul şi care la regularizare constată că au de plată o cantitate foarte mare.

Reamintim abonaţilor care locuiesc la bloc că, potrivit contractelor încheiate cu S.C. AQUATERM AG 98 S.A., au obligaţia de a declara lunar indexul apometrelor.

Indexul autocitit se poate declara de luni până vineri, de la 07.30 la 17.30, atât la sediul societăţii din Curtea de Argeş, str. Negru Vodă, nr. 4, telefonic, la următoarele numere de telefon: 0725.444.111; 0725.777.444 sau prin e-mail, la următoarea adresă: aquaterm@xnet.ro.

Informăm abonaţii care locuiesc la case că pot comunica lunar indexul autocitit în aceeaşi modalitate ca şi abonaţii de la blocuri.

Plata facturilor se poate face astfel:

l Numerar, la casieria S.C. AQUATERM AG 98 S.R.L.;

l Online, în conturile:

- RO86 BRDE 030S V065 2818 0300, BRD;
- RO57 BTRL RONC RT0V 0790 0901, Banca Transilvania.

Director general, Claudia Mihăilescu

# Karina Style Salon îşi măreşte echipa! Se caută persoane în vederea angajării pentru servicii de frizerie-coafor. Relaţii suplimentare la telefon 0757797371.  

# Angajez muncitor necalificat în domeniul tâmplărie şi mobilier. Relaţii la tel. 0749.134.568. 

# Cabana Pârâul Capra angajează urgent, în condiţii avantajoase, cameriste şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la telefon 0741080225. 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. ANEPAL AMBALAJE S.R.L. angajează pentru punctul de lucru din Poienarii de Argeş:

MOTOSTIVUITORIST.

Se oferă:
- salariu atractiv; 
- tichete de masă; 
- transport; 
- transparenţă, stabilitate la locul de muncă.

Pentru detalii suplimentare apelaţi numărul de telefon 0799.414.416.

# Operatorul exclusiv FINANCIAR URBAN anunţă toţi utilizatorii serviciului de salubritate persoane fizice şi juridice din municipiul Curtea de Argeş şi persoanele juridice din comunele limitrofe - Albeşti, Arefu, Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, Corbeni, Ciofrângeni, Corbi, Domneşti, Muşăteşti, Pietroşani, Poienarii de Argeş, Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea Danului şi Valea Iaşului - că au obligaţia legală de a încheia contracte individuale de prestare serviciu de salubritate. Pentru încheierea contractelor, programul de lucru este în toate zilele lucrătoare în intervalul orar 07.30-15.30, la sediul operatorului din municipiul Curtea de Argeş, str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, etaj 2, ap. 207 (în clădirea cu Poliţia) şi este necesar actul de identitate al persoanei care încheie contractul şi CUI-ul persoanelor juridice.

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

S.C. CIPCOS MAR COMPLEX S.R.L. angajează agent pentru vânzare acoperişuri din ţiglă metalică. Se oferă training profesional şi salariu atractiv pentru persoană dinamică, dispunând de abilităţi în domeniu. Se cere obligatoriu permis de conducere categoria B! Informaţii suplimentare la nr. de telefon 0755010781. 

# HOTEL PISCUL NEGRU angajează, în condiţii avantajoase, cameristă şi ajutor de bucătar. Relaţii suplimentare la tel. 0744650461. (r) 

ANUNŢ RECRUTARE PERSONAL

Firmă ce oferă servicii de curăţenie angajează personal, în condiţii deosebite de lucru şi salarizare! Sună la 0746.097.577 şi nu rata şansa de a face parte dintr-o echipă 100% profesionistă!!!

ANUNŢ IMPORTANT: Dacă vă udaţi grădinile cu furtunul, 
alţi cetăţeni vor rămâne fără apă de băut şi de spălat! 

Conducerea S.C. AQUATERM S.A. apelează la înţelegerea abonaţilor la sistemul de alimentare cu apă să nu mai ude grădinile, deoarece s-a ajuns în situaţia în care lichidul vital nu mai ajunge în toate gospodăriile. Este vorba despre cele situate în zonele mai înalte ale oraşului, dar şi despre cele din comuna Băiculeşti. Consumul excesiv de apă depăşeşte la ora actuală capacitatea de distribuţie a instalaţiilor noastre. 

Vă mulţumim pentru înţelegere!

MICA PUBLICITATE

APARTAMENTE

# Proprietar, vând apartament ultracentral în Curtea de Argeş (B-dul Basarabilor, lângă Primărie), 2 camere transformate în 3 (bucătăria mărită şi transformată în cameră), 55 mp, etaj 2/2, centrală termică, termopan, renovat integral (totul nou), acces la boxă individuală, posibilitate parcare în spatele blocului, preţ 40.000 de euro, negociabil. Tel. 0722234563, 0724635391. (b.f. nr. 000001/30.09.2020).
Vând apartament cu 3 camere, complet mobilat, situat la etajul II, în Bl. F3, pe strada 1 Decembrie din Curtea de Argeş, vizavi de Parcul Fântâna lui Manole. Preţ negociabil. Relaţii suplimentare la nr. de tel. 0723642059. (Ab).
# Vând apartament două camere, etaj 1, situat în zona Cuza Vodă. Dispune de centrală termică proprie, faianţă, gresie, parchet, balcon închis, este utilat şi mobilat. Relaţii suplimentare la tel. 0758.175.370. (r)
# Vând apartament 3 camere, confort I, decomandat, situat la etajul IV, zonă ultracentrală în Curtea de Argeş. Apartamentul se vinde complet utilat şi mobilat + loc de parcare. Imobilul cuprinde: living, 2 dormitoare, 2 băi, bucătărie, 2 spaţii depozitare, balcon închis. Preţ 55.000 euro, negociabil. Tel. 0762204409. (r)
# Vând apartament decomandat, cu multiple îmbunătăţiri, în suprafaţă de 84 mp, situat la etajul I al unui bloc din zona Ivancea (deasupra sediului BRD), având patru camere, două băi şi un balcon. Relaţii la nr. de tel. 0723612302.
CASE
# Ofer spre vânzare casă de locuit cu 3 camere, 2 holuri, dormitor, living şi bucătărie - situată în centrul satului Tutana, din comuna Băiculeşti - plus 800 mp teren aferent, pe care se află o bucătărie de vară. Proprietatea este conectată la reţeaua electrică şi la cea de cablu TV şi dispune şi de alimentare cu apă. Infomaţii suplimentare la nr. de tel. 0747302729. (b.f. 000001/14.09.2020).

ÎNCHIRIERI
Închiriez garsonieră pe termen lung, zona Vlaicu Vodă, mobilată şi dispunând de centrală termică. Tel. 0745423431. (b.f. 000001/06.10.2020)
# Închiriez garsonieră, zona Ivancea. Relaţii suplimentare la tel. 0740208901. (r)
# Închiriez apartament cu 3 camere, proaspăt zugrăvit, mobilat şi utilat, situat la etajul intermediar al unui bloc din zona centrală, lângă sediul Primăriei Curtea de Argeş. Relaţii la tel. nr. 077020694.
# Ofer spre închiriere apartament cu 4 camere situat în zonă centrală din Curtea de Argeş (Bulevardul Basarabilor), complet echipat, dispunând de C.T. proprie. Se preferă familie sau cuplu serios! Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745034300. (Ab).
# Închiriez garsonieră complet mobilată şi utilată, situată în zona Progresu, din Curtea de Argeş. Relaţii la tel. 0762526837.
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere, situat la etajul 3 al unui bloc din zona Posada din Curtea de Argeş, pentru 180 euro lunar, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0745062420. (r).
# Ofer spre închiriere apartament cu 3 camere mobilat, dispunând de toate utilităţile, situat într-un bloc de pe strada Episcop Nichita, din Curtea de Argeş. Preţ 270 euro lunar, negociabil. Informaţii la nr. de tel. 0752887198. (T)
TERENURI
# Ofer spre vânzare 1.210 mp teren intravilan cu casă bătrânească, împomat şi cadastrat, situat în apropierea Bisericii Băiculeşti. Preţ super-avantajos: 30.000 lei, nenegociabil! Tel. 0745.855.460. (Ab.)
Proprietar, vând 2.900 mp teren intravilan construibil, poziţie centrală în Curtea de Argeş, situat pe strada Progresului. Dispune de toate utilităţile, destinaţie rezidenţială, pretabil pentru ansamblu de case. Relaţii la nr. de tel. 0724248064.
# Vând teren intravilan în suprafaţă de 2.200 mp, dispunând de utilităţi (apă şi curent electric), situat în spatele Pensiunii Mara, din Băiculeşti-Argeş. Preţ negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0726014626. (Ab.).
# Vând teren în suprafaţă de 760 mp, situat într-o zonă foarte frumoasă de pe strada Poştei din Curtea de Argeş, la preţul de 23 euro/mp. Tel. 0741016246. (T).

# Vând teren pentru construcţii situat în zonă foarte frumoasă din vecinătatea Supermarket-ului Lidl din Curtea de Argeş. Relaţii la tel 0741016246. (T)
# Vând teren cu deschidere la strada Poştei din Curtea de Argeş, dispunând de toate utilităţile în casă. Relaţii la nr. de tel. 0749497678. (Ab.).
DIVERSE
# Vând bicicletă PEGAS nouă, nefolosită, cu 20% reducere faţă de preţul pieţii (800 de lei în loc de 1.000 de lei). Relaţii la tel. nr. 0248/726283. (Ab.).

# Vând autoturism marca SUZUKI, cu motorizare diesel, în stare foarte bună de funcţionare. Preţ 3.000 euro, negociabil. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0749287415. (Ab.).
# Ofer spre vânzare casă în suprafaţă de 80 mp, dispunând de toate utilităţile, inclusiv C.T. şi cablu TV, cu terenul aferent împomat, în suprafaţă de 7.053 mp, situată în satul Rudeni, comuna Şuici. Informaţii suplimentare la nr. de tel. 0747362910. (r)

Propunere Business

Preluare Complex, care cuprinde 2 spaţii comerciale, 4-6 camere în regim hotelier, o sală de mese, locuri de parcare, spaţii de joacă, foişor, grătar etc. Cele două spaţii comerciale stradale au câte 60 mp fiecare, cameră video, acces maşini, grup sanitar etc. Cele 6 camere (2 duble şi 4 de câte 3 paturi) au intrări separate, grup sanitar, TV, frigider, Wi-Fi etc. Sala de mese este dotată cu frigider, congelator, sobă etc. Adresa: strada Victoriei, nr. 35B, Curtea de Argeş, telefon: 0744525607, site: victoriei35b.ro, Facebook: https://www.facebook.com/CazareVictoriei35B/photos/a.283138242251053/283138275584383/?type=3&theater.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It