Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
duminic 28 noiembrie 2021 16:32

Care sunt pașii pentru obținerea ajutorului de încălzire sau a suplimentului pentru energie - Compensarea procentuală pentru fiecare categorie de venit net

Direcția de Asistență Socială Curtea de Argeș ne-a oferit date complete privind la documentele necesare în vederea obținerii subvențiilor pentru gaze naturale, energie electrică sau combustibili (solizi / petrolieri), cuantumuri și programul de primire a cererilor.
Astfel, documentele doveditoare privind componenţa şi veniturile familiei / persoanei singure pentru obținerea acestui ajutor sunt:


1. Cerere și declarație pe propria răspundere (Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, cu modificările și completările ulterioare) - care se ridică de către solicitant de la sediul Direcției de Asistență Socială Curtea de Argeș, cu sediul în Str.1 Decembrie 1918, Nr. 2B;
2. Copii acte de identitate (B.I/C.I. pentru toți membrii majori ai familiei, certificat naștere pentru minori), din care să rezulte că aceștia au domiciliul sau reședința la adresa la care se solicită ajutorul pentru încălziea locuinței;
3. Copii acte de stare civilă: certificat de căsătorie, hotărâre de divorț, certificat de deces;
4. Copie hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredințarea sau adopția copilului, dispoziţii privind tutela, curatela sau stabilirea altor măsuri de protecție pentru copii;
5. Copie după contractul de vânzare-cumpărare, contractul de închiriere, contract de comodat, contract de întreținere sau cu rezerva dreptului de abitație/uzufruct, pentru a dovedi calitatea de proprietar sau de chiriaș, pentru imobilul la care se solicită ajutorul ;
6. Factură de gaze recentă pentru persoană care solicită subvenția la încălzirea cu gaze naturale;
7. Factură de energie electrică recentă pentru persoană care solicită subvenția la încălzirea cu energie electrică;
8. Adeverință de venit: adeverință cu salariul net realizat de către solicitant în luna anterioară depunerii cererii, iar pe documentul respectiv să se precizeze dacă persoană în cauza privește sau nu tichete de masă, precizându-se contravaloarea acestora;
9. Cupoane: pensie (orice tip de pensie - pentru limita de vârstă, pensie anticipată, pensie de invaliditate, pensie de urmaș, indemnzație de handicap gradul grav, accentuat, mediu, ușor etc.), cupon indemnizație de creștere și îngrijire copil, ajutor de şomaj sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
10. Adeverinţă de elev / student;
11. Decizia de impunere pentru persoanele care realizează venituri din activităţi independente sau chirii;
12. Adeverință de la Asociația de locatari din care să rezulte nominal, persoanele care locuiesc efectiv la adresa respectivă;


Categoriile de venituri care nu se iau în calcul la stabilirea venitului net/membru de familie (art. 8 alin (1) din Legea nr. 416/2001) sunt următoarele:
- Alocaţia pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Alocația de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Bugetul personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Ajutoarele de stat acordate în baza Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;
- Bursele școlare, sumele acordate în baza art. 51 alin. (2) din Legea educației naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
- Stimulentul educațional acordat în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
- Sprijinul financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor și a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare;
- Sumele acordate în baza Programului național de protecție socială "Bursă profesională" prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.062/2012 privind modalitatea de subvenționare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învățământul profesional;
- Veniturile obținute din activitaţile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată.
În cazul deținerii în proprietate a unui autoturism / autoturisme şi / sau motocicletă / motociclete, se va prezenta cartea de identitate a autoturismului / certificatul de înmatriculare pentru evidențierea vechimii.
La completarea formularului, titularul are obligația de a menționa corect componenta familiei, veniturile membrilor acesteia, precum și bunurile mobile și imobile deținute, așa cum sunt acestea trecute în formularul de cerere.


În cazul în care o persoană solicită subvenție pentru energie electrică, se efectuează anchete sociale obligatoriu, pentru toate situațiile, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în vederea verificării sistemului de încălzire utilizat.
Fac excepție beneficiarii de ajutor social acordat în baza Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare, și beneficiarii de alocații pentru susținerea familiei acordate în baza Legii nr.277/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru care au fost efectuate deja anchete sociale.
În ceea ce privește suplimentul pentru energie
Familiile și persoanele singure ale căror venituri sunt de până la valoarea prevăzută la art.7, alin. 2 din Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil, beneficiază lunar, inclusiv pe perioada sezonului rece, de un supliment pentru energie în suma fixă, acordat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de: 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi și /sau petrolieri.
Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului, și poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinței sau separat, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare.
Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile și persoanele singure depun la sediul Direcției de Asisstență Socială, o cerere și declarație pe propria răspundere privind, după caz, componența familiei și veniturile realizate de către membrii acesteia.
Programul de depunere a cererilor, în ambele cazuri, este următorul: luni, marți și vineri, între orele 09.30 - 16.00; joi între orele 12.00 - 18.00, până pe data de 20.10.2021. În tabelele alăturate veți regăsi și cuantumurile valabile pentru fiecare venit în parte.

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.