Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
joi 1 decembrie 2022 21:56

ANUNȚ privind organizarea licitaţiei de vânzare masă lemnoasă pe picior - producţia anului 2022

1. Organizatorul licitaţiei: COMUNA DOMNEŞTI, cu sediul în comuna Domneşti, strada Constantin Brâncoveanu, nr. 2, judeţul Argeş, tel: 0248.269.942, fax: 0248.269.952, e- mail: primariadomnesti@yahoo.com;

2. Data si ora desfăşurării licitaţiei: 19.12.2022, ora: 10.00;

3. Locul desfăşurării licitaţiei: sediul Primăriei comunei Domneşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, judeţul Argeş, Sala de şedinţe a Consiliului Local Domneşti, etaj 1;

4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu STRIGARE;

5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor „Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017, cu modificările aduse prin H.G. nr. 55/2019 și H.C.L. Domnești, județul Argeș nr. 72/2022;

6. Data și ora organizării preselecţiei: 12.12.2022, ora 10.00;

7. Data și ora limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţia şi înscrierea la licitaţie: 09.12.2022,ora: 14.00;

8. Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei şi pasul de licitare pentru fiecare partidă sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro și pe primariadomnesti@yahoo.com;


9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie este de 1.460,95 mc, din care:
a) Pe natură de produse:
1) Produse principale: - 1.460,95 mc
2) Produse secundare: -___-___mc
3) Produse de igienă: -___-___mc
4) Produse accidentale: -___-___mc
b) Pe specii şi grupe de specii:
1) Fag: -388,99 mc
2) Rășinoase: - 2,73 mc
3) Diverse tari: - 369,29 mc
4) Diverse moi: - 699,94 mc


10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie 0_mc, din care pe sortimente şi pe specii (Se dau datalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente şi cantităţile aferente): ____


11. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: Masa lemnoasă pe picior oferită spre vânzare nu provine din fondul forestier proprietate publică certificat.


12. Volumul de masă lemnoasă rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate adjudeca prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare.


13. Caietul de sarcini poate fi procurat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de 15.11.2022.


14. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei:
Neîncheierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a judecat, în termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic adjudecatar, atrage anularea adjudecării şi pierderea garanției de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitații/negocieri, în condiţiile H.G. nr. 715/2017, pentru o perioadă de 6 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea contractului.
Rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa cumpărătorului, până la predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare la licitaţii/negocieri desfăşurate de organizator, în condiţiile H.G. nr. 715/2017, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii.


În situaţia în care rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii garanţiei de contractare, din culpa cumpărătorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la licitaţii/negocieri desfășurate de organizator, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii, în condițiile H.G. nr. 715/2017 şi atrage şi aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, după caz.


Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic în următoarele situaţii:
nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din culpa operatorului economic;
masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare, conform graficului, din culpa operatorului economic;
valoarea garanţiei de contractare, cu acordul părţilor, se foloseşte pentru participarea la o licitație/negociere ulterioară şi/sau pentru plata masei lemnoase.
Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei: Documentația integrală privind desfăşurarea licitaţiei şi lista de partizi scoasă la licitaţie se poate obţine de la sediul Primăriei Comunei Domneşti, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 2, judeţul Argeş (contact: viceprimar Florea Elena-Luminiţa, Tel: 0248.269.942, fax: 0248.269.952, e-mail: primariadomnesti@yahoo.com).


PRIMAR,
SMADU ION-DORU

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.