Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
smbt 16 octombrie 2021 20:21

SPGC Curtea de Argeş a scăpat uşor de Camera de Conturi

 

În perioada 5-29 mai 2020, Camera de Conturi Argeş a derulat la Serviciul Public De Gospodărie Comunală Curtea de Argeş acţiuni de audit financiar. Potrivit sintezei rezultatelor acestei activităţi, în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, au fost înregistrate eronat în evidenţa contabilă şi, implicit, au fost raportate nejustificat prin situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2019, clădiri primite în folosinţă gratuită de la entitatea ierarhic superioară cu o valoare rămasă de amortizat de 37.308 lei. În schimb, nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă extrabilanţieră a entităţii bunuri ce aparţin domeniului public al UATM Curtea de Argeş în valoare de inventar de 54.750.795 lei, primite în administrare de către SPGC Curtea de Argeş, potrivit H.C.L. nr. 31/2019 şi respectiv H.C.L. nr. 127/2019. Referitor la calitatea gestiunii economico-financiare, aceasta nu a fost efectuată cu respectarea în totalitate a reglementărilor aplicabile în vigoare, inventarierea generală a activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii aflate în gestiunea SPGC Curtea de Argeş la data de 31 decembrie 2019, echipa de audit constatând neincluderea în cadrul operaţiunii menţionate a elementelor patrimoniale reprezentând bunurile din domeniul public şi privat al UATM Curtea de Argeş primite în administrare. De asemenea, în anul 2019 nu au fost utilizate în totalitate mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire şi, respectiv, pentru realizarea achiziţiilor directe potrivit reglementărilor instituite de H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.

În timpul misiunii de audit financiar, persoanele cu atribuţii din cadrul entităţii auditate au procedat la asigurarea conformităţii datelor raportate în situaţiile financiare cu reglementările aplicabile în vigoare prin efectuarea corecţiilor contabile necesare constând în scăderea din debitul contului 212 "Construţii" a clădirilor primite în folosinţă gratuită de la entitatea ierarhic superioară şi, respectiv, înregistrarea acestora în contul extrabilanţier corespunzător, abaterea constatată fiind astfel remediată. De asemenea, s-a trecut la asigurarea conformităţii modului de evidenţere în contabilitate a bunurilor pe care entitatea auditată le administrează în cadrul activităţilor specifice dar nu se află în proprietatea acesteia cu reglementările aplicabile în vigoare prin efectuarea corecţiilor contabile necesare constând în înregistrarea în debitul contului 803.0001 "Active fixe şi obiecte de inventar primite în folosinţă", a valorii tuturor bunurilor proprietate publică primite în administrare de la UATM Curtea de Argeş, abaterea constatată fiind astfel remediată. În plus, s-a efectuat şi actualizarea procedurii operaţionale privind achiziţia directă, astfel că şi abaterea din acest sector a fost remediată. Opinia de audit exprimată a fost "Opinie cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte", deoarece probele de audit colectate sunt suficiente şi adecvate, iar denaturările individuale sau cumulate sunt semnificative, dar nu cu efecte generalizate asupra situaţiilor financiare ca întreg. De asemenea, valoarea cumulată a erorilor/abaterilor de la legalitate şi regularitate, constatate atât la entitatea auditată, cât şi la entităţile din subordine (inclusiv abaterile constatate în urma verificării perioadelor anterioare), se situează sub pragul de semnificaţie şi au fost remediate partial prin măsuri operative de către conducerea entităţii în timpul misiunii de audit.

Ca măsură dispusă de Camera de Conturi, în raport se menţionează efectuarea, valorificarea şi înregistrarea în contabilitate a rezultatelor inventarierii patrimoniului pentru exerciţiul financiar al anului 2020, cu respectarea în totalitate a prevederilor OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv prin includerea în cadrul operaţiunii menţionate a tuturor elementelor patrimoniale aflate în gestiunea entităţii. "La ultimul control a existat o măsură din punct de vedere al contabilităţii de înregistrare a spaţiilor date de Primărie în administrare. Concret, Primăria le-a înregistrat într-un fel, iar Curtea de Conturi le-a vrut altfel. A fost vorba despre o interpretare la nivel de contabilitate... Nu era o greşeală mare, doar că noi preluaserăm aşa cum am primit şi nu am ştiut că trebuiau făcute acele schimbări. Am făcut tot ce a ţinut de noi ca să remediem situaţia şi acum este totul în regulă!", ne-a declarat, ieri, directorul SPGC Curtea de Argeş, Ioan Ghiţă.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

 

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.