Argesexpres.ro - Stiri Curtea de Arges
Fondat în 1999
mari 19 octombrie 2021 04:44

Plăţi nelegale la UAT Cicăneşti

#Abateri de peste 6 miliarde lei vechi!

 

Camera de Conturi Argeş a efectuat în perioada 4-27 noiembrie 2020 o acţiune de audit la Primăria Cicăneşti. Din sinteza rezultatelor acestei activităţi, în ceea ce priveşte exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situaţiile financiare, nu au fost înregistrate în evidenţele contabile ale entităţii auditate şi implicit nu au fost raportate în situaţiile financiare aferente anului 2019, datorii comerciale în valoare totală de 261.903 lei, contrar reglementărilor contabile aplicabile instituţiilor publice. Privitor la organizarea, implementarea şi menţinerea sistemelor de management şi control intern (inclusiv audit intern), s-a constatat faptul că sistemul de control intern managerial nu a fost organizat în totalitate în conformitate cu prevederile OSGG nr. 600 din 20 aprilie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice. De asemenea, nu au fost stabilite, evidenţiate şi urmărite la încasare venituri fiscale provenind din taxa pe clădiri datorată în baza legii de către chiriaşii/concesionarii unor bunuri aflate în domeniul public, în administrarea UATC Cicăneşti, în sumă totală de 72 lei, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 25 lei.

Abateri în sumă totală de 622.245 lei

Trecem la calitatea gestiunii economico-financiare, unde Camera de Conturi a constatat că au fost efectuate plăţi nelegale, din creditele bugetare aprobate la cap. 65.02 - Învăţământ, subcap. 71.01.01 - Construcţii, în sumă de 11.224 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări neefectuate, acceptate la plată şi decontate la obiectivul de investiţii "Reabilitare şi dotare Şcoala Nicoleşti, în satul Mioarele, comuna Cicăneşti", pentru care au fost calculate majorări de întârziere în valoare de 1.347 lei. Au fost efectuate plăţi nelegale din creditele bugetare aprobate la articolul bugetar 71 01 01 "Construcţii", în sumă de 15.662 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor indirecte şi a profitului majorate contrar prevederilor legale în vigoare, ca urmare a ajustării valorii manoperei generată de necesitatea acoperirii creşterii cheltuielilor salariale din domeniul construcţiilor prevăzute de O.U.G. 114/2018, la obiectivul de investiţii "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicăneşti judeţul Argeş". În plus, au fost efectuate plăţi nelegale, din creditele aprobate la articolul bugetar 71 01 01 "Construcţii", în sumă de 343.308 lei, reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări neefectuate, acceptate la plată şi decontate la obiectivul de investiţii "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicăneşti judeţul Argeş".

Măsurile luate operativ de conducerea entităţii auditate pentru înlăturarea deficienţelor constatate

Reprezentanţii UATC Cicăneşti au întregistrat în contabilitate întreaga valoare rămasă de plată din factura în cauză, cu notă contabilă, abaterea constatată fiind astfel remediată. Totodată, s-a stabilit că titularii dreptului de concesiune/închiriere datorează bugetului local suma totală de 97 lei, din care 72 lei debit şi 25 lei majorări de întârziere, pentru perioada 01.01.2017-31.12.2018, provenind din taxa pe clădirile concesionate, conform situaţiei întocmite şi prezentate echipei de audit, acestea fiind înregistrate în evidenţa fiscală a entităţii auditate pe bază de borderou de debite şi în evidenţa contabilă şi încasate, abaterea constatată fiind astfel remediată. Referitor la obiectivul de investiţii "Reabilitare şi dotare Şcoala Nicoleşti, în satul Mioarele, comuna Cicăneşti" personalul de specialitate a luat următoarele măsuri operative: a fost întocmit proces verbal de punctaj, prin care antreprenorul recunoaşte sumele facturate în plus, şi se obligă să le restituie, împreună cu accesoriile aferente; reprezentanţii UATC Cicăneşti au stabilit întinderea prejudiciului, în sumă totală de 12.571 lei, din care 11.224 lei reprezintă contravaloarea cantităţilor de lucrări neefectuate, acceptate la plată şi decontate la obiectivul de investiţii menţionat şi 1.347 lei majorări de întârziere; constructorul a emis factură de stornare, care a fost înregistrată în evidenţa contabilă; constructorul a achitat suma de 12.571 lei, din care, 11.224 lei reprezintă plăţi nelegale, iar suma de 1.347 lei, reprezentă majorările de întârziere aferente, abaterea fiind remediată. Cât priveşte obiectivul de investiţii "Modernizare prin asfaltare drumuri de interes local comuna Cicăneşti judeţul Argeş" au fost luate următoarele măsuri operative: personalul cu atribuţii specifice a întocmit situaţia prin care s-a stabilit întinderea prejudiciului, în sumă totală de 15.662 lei şi a întocmit procesul-verbal de punctaj, prin care constructorul şi-a însuşit prejudiciul; a fost întocmit procesul verbal de punctaj, prin care antreprenorul recunoaşte sumele facturate în plus şi se obligă să le restituie, împreună cu accesoriile aferente; reprezentanţii UATC Cicăneşti au stabilit întinderea prejudiciului, în sumă totală de 343.308 lei, care reprezintă contravaloarea cantităţilor de lucrări neefectuate, acceptate la plată şi decontate la obiectivul de investiţii menţionat; executantul a emis factură de stornare în valoare de 358.970 lei (343.307 lei reprezintă contravaloarea cantităţilor de lucrări neefectuate, acceptate la plată şi decontate şi 15.662 lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor indirecte şi a profitului majorate contrar prevederilor legale în vigoare), factură ce a fost înregistrată în contabilitatea entităţii. Conform fişei de cont a furnizorului, Primăria înregistrează debite restante de achitat către constructor, iar lucrarea la obiectivul în cauză nu este recepţionată, astfel accesoriile urmează să fie stabilite şi achitate la data plăţii prejudiciului.

Opinia de audit/Concluzii

Echipa de audit a formulat o OPINIE CONTRARĂ asupra situaţiilor financiare întocmite pentru anul 2019 în baza concluziilor rezultate din activitatea specifică efectuată, respectiv: modul de administrare a patrimoniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli nu respectă în totalitate principiile legalităţii şi regularităţii; valoarea cumulată a erorilor şi abaterilor de la legalitate şi regularitate constatate care au influenţă directă asupra contului de execuţie al exerciţiului financiar supus auditării, în sumă de 633.541 lei, se situează peste pragul de semnificaţie stabilit în perioada de planificare, de 139.317 lei, pe care echipa de audit l-a considerat acceptabil în funcţie de contextul şi condiţiile specifice din cadrul entităţii, precum şi faptul că erorile/abaterile nu au fost remediate integral, iar prejudiciile constatate nu au fost recuperate de către conducerea entităţii în timpul misiunii de audit. Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.

Sursă: http://www.curteadeconturi.ro/AG.aspx

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

 

Pin It

Economiseşte timp şi bani abonându-te la  la orice poștaș sau oficiu poștal din județ ori din țară!

Abonamentul pe o lună costă 15 lei, pe trei luni 42 de lei, pe șase luni 80 de lei, iar pe un an 150 de lei.