Aleşi locali, grăbiţi-vă: mai aveţi termen până marţi să vă depuneţi declaraţiile de avere şi de interese!

În vederea optimizării procesului de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi interese, ANI aduce la cunoştinţa opiniei publice un set de informaţii utile structurate sub formă de întrebări şi răspunsuri frecvente.
- Care este data limită pentru depunerea declaraţiilor de avere şi de interese?
Având în vedere faptul că 15 iunie 2019 este o zi nelucrătoare (sâmbătă), în conformitate cu dispoziţiile Noului Cod civil, marţi, 18 iunie 2019 este data limită în care persoanele prevăzute la art. 1, alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice - https://bit.ly/2JKItLF, pot depune declaraţiile de avere şi de interese anuale.
- Unde se regăsesc formularele declaraţiilor de avere şi de interese?
Pentru facilitarea procesului de completare a declaraţiilor, Agenţia Naţională de Integritate recomandă persoanelor prevăzute de lege, utilizarea formularelor electronice ale declaraţiilor de avere şi de interese, disponibile pe pagina de internet a Agenţiei, la secţiunea "Formulare" - https://bit.ly/2KeSv6W. Ghidul de utilizare a formularelor electronice poate fi descărcat la adresa: https://bit.ly/2XarsO3.
- Cum se completează declaraţiile de avere şi de interese?
Pentru completarea conformă a declaraţiilor de avere şi de interese, persoanele interesate au posibilitatea de a consulta Ghidul de completare a declaraţiilor de avere şi de interese - https://bit.ly/2QsUNAv, Ghidul privind incompatibilităţile şi conflictele de interese - https://bit.ly/2Xgwite, Ghidul persoanei desemnate cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese - https://bit.ly/2WcHXg7, precum şi secţiunea de întrebări frecvente - https://bit.ly/2VVpDTJ.
Persoanele interesate se pot adresa agenţiei, în vederea clarificării aspectelor referitoare la modalitatea de completare şi depunere a declaraţiilor de avere şi de interese, la numărul de telefon 0372/06.98.69 (interior 151 sau 156) sau la adresa de e-mail: completareDAI@integritate.eu.
- Care sunt atribuţiile persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor de avere şi de interese?
Declaraţiile de avere se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere şi vor cuprinde toate datele şi informaţiile solicitate de formular (funcţie, CNP, domiciliu), potrivit modelelor prevăzute în Anexa nr. 1 din Legea nr. 176/2010. Declaraţiile de avere se întocmesc după cum urmează:
- în cazul veniturilor, se vor declara cele obţinute în anul fiscal anterior încheiat la 31 decembrie (ex.: salarii, dividende);
- în cazul celorlalte capitole din declaraţie, se va menţiona situaţia la data declarării (ex.: situaţie active financiare, bunuri mobile deţinute, datorii etc.).
Declaraţiile de interese se fac în scris, pe propria răspundere, şi cuprind funcţiile şi calităţile (deţinute la data completării declaraţiei) prevăzute în Anexa nr. 2, din Legea nr. 176/2010, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Persoanele suspendate din exerciţiul funcţiei sau al demnităţii publice pentru o perioadă ce acoperă integral un an fiscal vor actualiza declaraţiile în termen de 30 zile de la data încetării suspendării.
- Ce date se vor anonimiza în cuprinsul declaraţiilor de avere şi de interese?
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum şi ale prevederilor speciale din Legea nr. 176/2010, în cuprinsul declaraţiilor de avere şi de interese se vor anonimiza: adresa imobilelor declarate cu excepţia localităţii unde sunt situate; adresa instituţiei care administrează activele financiare, codul numeric personal; semnătura.
Agenţia Naţională de Integritate prelucrează datele cu caracter personal cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 (GDPR) privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv art. 6 "Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii: prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului" (art. 6, alin. 1, lit. c).
- Ce se întâmplă în situaţia în care declaraţiile de avere conţin date cu caracter personal ale unor terţi care nu au fost informaţi că vor fi făcute publice?
În situaţia în care declaraţiile de avere conţin date cu caracter personal ale unor terţi care nu au fost informaţi că vor fi făcute publice, aceştia au posibilitatea de a se adresa Agenţiei Naţionale de Integritate solicitând anonimizarea respectivelor informaţii.
- Cum procedăm în situaţia în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale?
În cazurile în care există norme speciale sau clauze privind asigurarea confidenţialităţii veniturilor declarantului sau ale membrilor familiei sale, este obligatorie dovada acestor aspecte prin anexarea la declaraţia de avere a unui document justificativ prin care se confirmă existenţa clauzei, respectiv prin indicarea normelor speciale care instituie obligaţia de confidenţialitate, situaţie în care Agenţia Naţională de Integritate poate dispune anonimizarea veniturilor. Prin urmare, având în vedere dispoziţiile Legii nr. 176/2010, declaraţiile de avere se vor completa la toate rubricile prevăzute de formular, urmând ca pentru fiecare caz în parte, pe baza documentelor anexate declaraţiei de avere şi din care rezultă existenţa unei clauze de confidenţialitate sau dorinţa terţului de a nu-i fi făcute publice datele cu caracter personal, inspectorii de integritate să procedeze conform prevederilor legale aplicabile privind anonimizarea informaţiilor respective. Asigurarea afişajului declaraţiilor de avere şi de interese reprezintă o obligaţie legală expresă a persoanelor responsabile cu implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese din fiecare instituţie sau autoritate publică.
- Care sunt obligaţiile persoanelor din instituţiile publice, responsabile cu implementarea prevederilor legale referitoare la declaraţiile de avere şi de interese?
Persoanele responsabile cu implementarea prevederilor referitoare la declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese pe pagina de internet a instituţiei, dacă aceasta există, sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 zile de la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric personal, precum şi a semnăturii. Persoanele desemnate vor transmite agenţiei până la data de 1 august 2019 lista definitivă cu persoanele care nu au depus în termen sau au depus cu întârziere declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese, însoţită de punctele de vedere primite.
- Care sunt sancţiunile pentru nerespectarea prevederilor legale referitoare la depunerea declaraţiilor de avere şi de interese?
Nerespectarea termenului pentru depunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese ori nedeclararea cuantumului veniturilor realizate sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, iar agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare. Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 din Legea nr. 176/2010, de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de Legea nr. 176/2010.

Ţi-a plăcut articolul? Atunci distribuie-l şi către prietenii şi partenerii tăi! Îţi mulţumim!

Pin It